Skip to main content

De Parttime Directeur behandelt, als verwerker van persoonsgegevens de persoonsgegevens van contacten strikt vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid. E.e.a. in lijn met geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

VERZAMELEN, VERWERKEN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken persoonsgegevens slechts indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze gegevens kunnen zijn: cv gegevens zoals NAW, geboortedatum, huidige en vorige functies, contactgegevens, salarisgegevens, verslagen van gesprekken.

GEBRUIK GEGEVENS VOOR MAILINGS/POST

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken met het doel om berichten te sturen, per post of e-mail bijvoorbeeld om: – mensen te informeren over en uit te nodigen; – hen te feliciteren met een nieuwe rol; – nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen. Iedereen kan zich per direct uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten.

RECHT OP AANPASSING

Indien abusievelijk onjuiste informatie is opgeslagen, ondanks onze inspanningen om de juistheid en actualiteit van de gegevens te waarborgen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

RECHT OP INZAGE

Iedereen heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van hen verwerken.

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR EN BEPERKING

Intrekking van de verleende toestemming kan per e-mail worden verzonden aan info@parttime-directeur.nl. Op ieder moment kunt u bezwaar maken tegen de opslag van uw gegevens. Ook heeft recht op beperking van de verwerking en op overdracht van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens aan een andere partij.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Al onze medewerkers dragen zorg voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door wie dan ook aan hen worden toevertrouwd. De Parttime-Directeur maakt gebruik van beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en toegang door onbevoegden. Deze maatregelen worden continu verbeterd parallel aan en in lijn met technologische ontwikkelingen.

WIJZIGINGSCLAUSULE

Wij behouden ons het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen. Op www.parttime-directeur.nl is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy statement te raadplegen.